รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)กำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน เรื่องกำหนดวันและสถานที่จัดกิจกรรม เรื่องติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายละเอียดงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มีนาคม 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด.ประชุมเพื่อวางแผนการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์”
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560