ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดแหล่งพลังงานลิฟต์ตัวที่ ๑ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง