คลิก http://research.dusit.ac.th/new/th/news/detail.php?id=670#&slider1=2

กำหนดการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) "กิจกรรมที่ 1 การสัมมนำเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
รับสมัคร นศ.ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 หลักสูตรการประถมศึกษา