กำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ SDU Research Consortium สาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม IT SDU Forum
กำหนดการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) "กิจกรรมที่ 1 การสัมมนำเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”