1. กำหนดการโครงการขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
ครัวสวนดุสิต รับสมัครงาน 6 อัตรา
กำหนดการจัดประชุมสัมมนาประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมที่ 1) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก