1. กำหนดการ โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ ๗ โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

 

สอบถามข้อมูลโทร             02-2445769                  

 

รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการโรงงาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ได้รับตามมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรม การผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑