1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน รุ่นที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561
PM 2.5 มัจจุราชตัวจิ๋ว