1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน รุ่นที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
รับสมัครการประกวดผลงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9
PM 2.5 มัจจุราชตัวจิ๋ว