อดีตที่ยาวนาน คือ รากฐานที่ภูมิใจทศวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้ 17 พฤษภาคม ครบรอบสวนดุสิต 84 ปี
สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต