ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม“หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และความจำเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5(26)/2561