การประกวดแผนการตลาดบัตร M Pass นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดแผนการตลาดบัตร M Pass
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ทีม "US" คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท