นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ได้รับรางวัล 2 รางวัล
การประกวดแผนการตลาดบัตร M Pass นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดแผนการตลาดบัตร M Pass