โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การทำร่างสัญญาใหม่ ๑๕ สัญญา การบริหารสัญญา การถอยข้อมูล และแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย”

 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การทำร่างสัญญาใหม่ 15 สัญญา การบริหารสัญญา การถอยข้อมูล และแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย” รุ่น 1-6

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แข่งอย่างไรให้ชนะเหมือน STARTUP” ๑.ห