เงื่อนไข การเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

ใบสมัครเข้าร่วมโครงกาประกวดแผนการตลาด

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก