ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒

การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เน้นความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SDU Service Center โทร. 022445555