ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2561 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่ การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์ Food Street การติดตามความคืบหน้าการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move H Mobile + WIFI (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันฟุตซอลคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
มสด.จัดโครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559” รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล และรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน