มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) 3 อัตร
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มสด. ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ที่ https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3742