ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการระบายภาพสีน้า “White Roses”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑(e-bidding)