ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในนิทรรศการ "ละอออุทิศ : โรงเรียนแห่งความสุข"