คลิกประกาศกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ค่ายอาสามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อช่วยเหลือน้องโรงเรียนวัดฉัตรทอง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 
สำนักบริหารกลยุทธ์ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา