ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(6)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง ตราสัญลักษณ์สำหรับใช้รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย การเข้าหารือข้อกฎหมายร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการดีเด่น ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2561

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(58)/2561
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่7(16)/2561