คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2562/holder/victor_lift_supan3.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร/บันไดเลื่อน อาคารอารยา สุขวงค์ และอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง ธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก