กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเพื่อศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561