แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาลิฟต์ และการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารกรณีลิฟต์ติดค้าง

กำหนดการ โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาลิฟต์ และการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารกรณีลิฟต์ติดค้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศเผยแพร่ ร่าง ประกาศเชิญชวน/ขอบเขตงาน(TOR) จ้างก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ(Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 50 คน) เริ่มเรียน 14 พฤศจิกายน 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2562