รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(31)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 ขอรายงานผลการติดตามผู้ทึ่ประพฤติผิดสัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร และการสัญญาลาศึกษาต่อ ขยายระยะเวลาการจ้างเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2561
กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561