หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วม กิจกรรม"เปลี่ยนขยะเป็นมูลค่า ใช้ถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม”
ประกาศ มสด. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่าง