ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการ อาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๙ เดือน
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย