รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย รายงานการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559-2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น เข้าร่วมงาน “GSB Smart SMEs Smart Startup 2018 ยกทัพนักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่ บุกโลกดิจิทัล”
คณะวิทยาการจัดการ เปิดงาน True Smart Market Fair ตลาดยุคใหม่ 4.0