ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการซื้อพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จำนวน ๑๘๙ ชุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ U Space ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน ใช้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 72 รายการ