มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์