ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจาก Aj.Diaa Mohammad Kamel Elwasly เป็นวิทยากร และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อะรหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๑
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในโจทย์ “IDEA WoW สร้างสรรค์ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น/จังหวัด”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561