รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขยายเวลาปิดรับสมัครผลการประกวดเรียงความหัวข้อ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562-สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด-มหาวิทยาลัยบูรพา