ประกาศ รายชื่อสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(คลิ๊ก) ที่ออกจากมหาวิทยาลัยและยังไม่ได้รับเงินสะสมคืนจากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
ให้มาติดต่อเพื่อขอรับเงินสะสมคืน (หมายเหตุ หากบุคลากรท่านใดรู้จักสมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เจ้าตัวทราบและให้มาติดต่อขอรับเงินคืนที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ )
สามารถดาวน์ใหลดแบบฟอร์มใบลาออกได้ที่ http://sdufund.dusit.ac.th/sec3/pdf/form%20out%202559.pdf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-244-5472-3 
ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยนมุมคิด ใช้ชีวิตกับ Cashless Society" วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต