อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย และอาจารย์นิพัฒน์ มาณะกิจภิญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนำเสนอผลงาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1.นายณัฐพล ศุภผล และ นายนพพล เขื่อนคำป้อ จากผลงาน

“ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยา”

2.นายกฤตภาส บำรุงสกุลชัย และ นายอคิราภ์ แสงณรงค์ จากผลงาน

“หุ่นยนต์รถบังคับด้วยเสียง”

3.นางสาวณัฐฐิณี จรกา และ นางสาวกาญจนา แสวงสุข จากผลงาน

“หุ่นยนต์สำรวจวัตถุต้องสงสัย”

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๐ จำนวน ๒๗๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเอกสารประกวดราคาซื้อ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒