ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Distance Learning Research and Innovation for a Digital Society ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วง 5 ปี-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และเรื่อง ยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ