ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของประเทศไทย-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR 2019-สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเอ็นดูเคชั่น
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี-ประชุมคณะรัฐมนตรี 22 มกราคม 2562