ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลการแข่งขันกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม
นักศึกษา มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการองุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ ครั้งที่ 4