มสด. ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มสด. สร้างชื่อ......บนสังเวียนแห่งวงการวิชาชีพบัญชี