ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย "การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4"
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน (Level 2)