ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมคัดเลือกเข้าแข่งขันในงาน Startup Thailand League 2019