คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้สนใจทั่วไป และศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation” โดยท่านวิทยากรที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ.กรรณิการณ์ วิจิตรสุคนธ์, ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์, ผศ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และอาจารย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) สามารถสอบถามข้อมูล สมัครเข้าร่วมประชุม และสำรองที่นั่งได้ตามที่อยู่เอกสารด้านล่างครับ

อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สร้างพลังกาย พลังใจ อยู่อย่างไรกับภาวะสมองเสื่อม”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน SDU STARTUP CAMP 2019 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดโทร 0 2244 5701