คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้สนใจทั่วไป และศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation” โดยท่านวิทยากรที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ.กรรณิการณ์ วิจิตรสุคนธ์, ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์, ผศ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และอาจารย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) สามารถสอบถามข้อมูล สมัครเข้าร่วมประชุม และสำรองที่นั่งได้ตามที่อยู่เอกสารด้านล่างครับ

อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สร้างพลังกาย พลังใจ อยู่อย่างไรกับภาวะสมองเสื่อม”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง​ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทำอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้าน​ในรายวิชาภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบริหารงานท้องถิ่น ของนักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​