โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้าย วิธีการวัดพื้นที่และการวิเคราะห์ประเภทอัตราภาษีป้าย รวมถึงการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ที่ดินและบำรุงท้องที่ เป็นปีสุดท้าย

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทัวร์จำลอง "หนีกรุงไปติดเกาะ" จ.สุราษฎร์ธานี 19-22 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการตรวจสอบท้องถิ่นของหน่วยตรวจสอบ (สตง. และ ป.ป.ช.) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายฉบับใหม่ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความถูกต้องเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และรอดพ้นจากโทษทางวินัยอาญา และแพ่ง