เตือนภัยช่วงอันตราย 4 โรคจากคลื่นความร้อนสูง
4 โรคร้าย จากความร้อน