กองบริหารงานบุคคล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การเขียนงานวิจัยแบบ R2R (Level II)"
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเชิญร่วมงาน มาแล วิถีตรัง ตำนานใต้ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562