ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จอภาพแบบสัมผัส Interactive ขนาด ๗๕ นิ้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเก้าอี้เล็คเชอร์ และชุดโต๊ะ ๔ ที่นั่ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมือง) มายังมหาวิทยา ลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง