ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๒ คัน งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง