สมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรม “การดูแลสุขภาพคนวัยทำงาน (ออฟฟิศซินโดรม)” คลิก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของเด็กออทิสติก (สำหรับผู้ปกครอง)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย