ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ร่วมกับ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ “อ่านเก่ง - แปลเก่ง” รุ่นที่ 2
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ร่วมกับ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ “บรรณาธิการต้นฉบับแปล” รุ่นที่ 1