ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ร่วมกับ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย “อ่านเก่ง - เขียนเก่ง” รุ่นที่ 1