หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ