หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ร่วมกับ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ “บรรณาธิการต้นฉบับแปล” รุ่นที่ 1