ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๒
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ร่วมกับ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ “อ่านเก่ง - แปลเก่ง” รุ่นที่ 2